blaise-memories/monti


Monti Thompson

Monti was Nancy Thompson's dog.


built 2022-07-01 10:00:03 UTC

CC0: no copyright (source)